Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Kenniswijzer Bevolkingsontwikkeling 2021

  In deze Kenniswijzer wordt ingegaan op de invloed van de coronapandemie op bevolkingsgroei in 2020 en 2021. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de sterfte, geboorte, emigratie, immigratie, binnenlandse verhuizingen en de bevolkingsgroei in de G4 en Nederland.

  / Bevolking / 690072 kB

 • Kenniswijzer bevolkingsprognose 2022

  November 2022 - Deze Kenniswijzer gaat in op de meest recente Haagse bevolkingsprognose (2022), de laatste nationale Kernprognose van het CBS (2021) en de externe prognose van PBL/CBS (2022) en PRIMOS (2022) die een uitspraak doen over de toekomstige bevolkingsontwikkeling in Den Haag. Vervolgens worden de groeicomponenten van de Haagse bevolkingsprognose beschreven waarbij ook wordt ingezoomd op de uitkomsten op buurtniveau.

  / Bevolking / 705 kB

 • Bevolkingsprognose Den Haag 2021

  Deze Rapportage geeft inzicht in de bevolkingsontwikkeling van Den Haag en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst tot 2040. De prognose vormt een belangrijke onderbouwing en bouwsteen voor beleidsontwikkeling, zowel voor de korte termijn (bv. scholenplanning), als voor de middellange en lange termijn (relatie met woningbehoefte, zorgvraag (ouderen) of werkzoekenden). In het rapport wordt niet alleen gekeken naar de stad als geheel, maar wordt ook ingezoomd op de (verwachte) ontwikkelingen op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau. Deze wijk- en buurtprognose heeft een kortere termijn horizon tot 2030 en is bedoeld om de demografische effecten van onder meer de feitelijk te verwachten woningbouwproductie in beeld te brengen. de coronapandemie heeft ook invloed op de huidige en toekomstige ontwikkeling van de bevolking in Den Haag. In 2020 viel de groei van de bevolking lager uit dat verwacht, door met name lagere immigratiecijfers. Op de korte termijn tot 2025 leidt de huidige coronacrisis in de bevolkingsprognose tot lagere groeicijfers voor de Haagse bevolking. Op de langere termijn zijn de verschillen naar verwachting eind jaren '20 weer verdwenen. Hoe de pandemie verder zal verlopen is niet zeker, waarmee de onzekerheid van de uitkomsten van de bevolkingsprognose is toegenomen. Via scenario-studies wordt daar in deze prognose ook aandacht aan besteed.

  / Bevolking / 3291 kB

 • Kenniswijzer Coronapandemie en ontwikkeling bevolking Den Haag 2020

  In deze Kenniswijzer wordt achtereenvolgens ingegaan op de invloed van de coronapandemie op bevolkingsgroei, geboorte en sterfte, immigratie en emigratie en binnenlandse vestiging en vertrek.

  / Bevolking / 862 kB

 • Kenniswijzer bevolkingsprognose Den Haag 2020

  Oktober 2020 - Deze Kenniswijzer gaat in op de meest recente nationale Kernprognose van het CBS (2019). Vervolgens worden de belangrijkste uitkomsten van de Haagse bevolkingsprognose op stedelijk niveau tot 2030 en 2040 weergegeven, waarbij ook ingegaan wordt op externe prognoses die een uitspraak doen over de toekomstige bevolkingsontwikkeling in Den Haag. Daarna komen de doelgroepen van beleid aan de orde en tenslotte wordt ingezoomd op het woningbouwprogramma en de bevolkingsontwikkeling op buurt- en wijkniveau.

  / Bevolking / 1121 kB

 • Kenniswijzer Plus Spons Magneet Roltrap

  Juli 2020 - De aandacht die de recente publicatie van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) over de landelijke bevolkingsontwikkeling in de media krijgt geeft aan dat dit een actueel thema is. Voor de bevolkingsontwikkeling van Den Haag geldt dit net zo. Om de bevolkingsgroei van Den Haag van de laatste decennia beter te begrijpen is inzicht in de achterliggende demografische processen nodig. In voorliggende Kenniswijzer-PLUS worden die achterliggende processen beschreven: geboorte, sterfte, binnenlands en buitenlands vestiging en vertrek. Ook het effect daarvan op de samenstelling van de Haagse bevolking en op de spreiding van groepen over de stad wordt toegelicht. Voor die beschrijving wordt aangehaakt bij de metafoor die het PBL in 2015 heeft geïntroduceerd: de stad als magneet, roltrap en spons. Met daarbij aandacht voor een aantal - deels zeer specifiek Haagse - doelgroepen.

  / Bevolking / 1414 kB

 • Kenniswijzer coronapandemie en ontwikkeling bevolking Den Haag

  Juni 2020 - Deze Kenniswijzer gaat in op de ontwikkeling van de Haagse sterfte- en migratiecijfers en de gevolgen voor de bevolkingsgroei van Den Haag.

  / Bevolking / 431 kB

 • Kenniswijzer Oost-Europeanen in Den Haag 2019

  Maart 2020

  / Bevolking / 501 kB

 • Bevolkingsprognose Den Haag 2019

  November 2019 - Deze rapportage geeft inzicht in de bevolkingsontwikkeling in Den Haag en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst, met een doorkijk tot 2040. De prognose vormt een belangrijke onderbouwing en bouwsteen voor beleidsontwikkeling, zowel voor de korte termijn (bv. scholenplanning), als voor de middellange en lange termijn (relatie met woningbehoefte, zorgvraag (ouderen) of werkzoekenden). De prognose kijkt niet alleen naar de stad als geheel maar zoomt ook in op de (verwachte) ontwikkelingen op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau. Deze wijk- en buurtprognose heeft een kortere termijn horizon tot 2030 en is bedoeld om de demografische effecten van onder meer de feitelijk te verwachten woningbouwproductie in beeld te brengen.

  / Bevolking / 1916 kB

 • Kenniswijzer opleidingsniveau inwoners Den Haag 2019

  Oktober 2019 - Het CBS publiceert cijfers over het opleidingsniveau in diverse gemeentes op buurt- en wijkniveau. Het opleidingsniveau in Den Haag verschilt per wijk, in deze Kenniswijzer geven we hier een beeld van. Er zijn duidelijke verschillen tussen het zand en het veen in Den Haag, vooral als het gaat om de spreiding van inwoners met een laag en een hoog opleidingsniveau.

  / Bevolking / 614 kB

 • Kenniswijzer WRR-rapport nieuwe verscheidenheid

  Juni 2018

  / Bevolking / 393 kB

 • Kenniswijzer Bevolkingsprognose Den Haag 2018

  Mei 2018 - De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe de bevolking zich in de nabije en verdere toekomst ontwikkelt en van samenstelling verandert. Ook bedrijven en particuliere instellingen in de stad baseren hun investeringen en – strategische - keuzes (mede) op deze inzichten. Dat is de reden dat de gemeente periodiek een bevolkings- en huishoudensprognose maakt, gebaseerd op de laatste demografische inzichten en het actuele bouwprogramma. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van de prognose 2018. Het rapport beperkt zich tot de feitelijke uitkomsten en gaat nadrukkelijk niet in op de betekenis voor de verschillende beleidsvelden.

  / Bevolking / 612 kB

 • Bevolkingsprognose Den Haag 2017

  Augustus 2017 - De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe de bevolking zich in de nabije en verdere toekomst ontwikkelt en van samenstelling verandert. Ook bedrijven en particuliere instellingen in de stad baseren hun investeringen en – strategische - keuzes (mede) op deze inzichten. Dat is de reden dat de gemeente periodiek een bevolkings- en huishoudensprognose maakt, gebaseerd op de laatste demografische inzichten en het actuele bouwprogramma. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van de prognose 2017. Het rapport beperkt zich tot de feitelijke uitkomsten en gaat nadrukkelijk niet in op de betekenis voor de verschillende beleidsvelden.

  / Bevolking / 2299 kB