Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Bevolkingsprognose 2024

  Op de korte termijn groeit de Haagse bevolking door naar 601.400 inwoners in 2031. Deze groei hangt direct samen met de actieve plannen uit het woningbouwprogramma. De verwachting is dat op de lange termijn tot 2050 de Haage bevolking doorgroeit naar 643.400 tot 673.800 inwoners. Dit is onder meer afhankelijk van de woningbouw na 2031. Op de korte termijn tot 2031 is de verwachting dat het aantal inwoners tussen de 25 en 35 jaar nog flink gaat toenemen, terwijl met name de kinderen in de basisschoolleeftijd gaat afnemen. Op de langere termijn tot 2050 zal het aantal 65-plusser flink toenemen, echter vergeleken met heel Nederland zal in Den Haag de vergrijzing minder sterk zijn. Deze kenniswijzer gaat verder in op welke stadsdelen en buurten tot 2031 sterker en minder sterk groeien. Ook de huishoudensontwikkeling en het woningtekort, op basis van de Primos-prognose, komen aan bod.

  / Bevolking / 1351798 kB

 • Kenniswijzer Bevolkingsgroei: binnenlandse vestiging en vertrek

  Deze Kenniswijzer gaat in op de binnenlandse verhuizingen: inwoners uit Den Haag die van en naar een andere gemeente in Nederland komen of gaan. Waar gaan ze naartoe, waar komen ze vandaan, wat is hun leeftijd en tot wat voor huishoudtype behoren deze mensen?

  / Bevolking / 555527 kB

 • Kenniswijzer Bevolkingsgroei: Immigratie neemt af en emigratie neemt toe.

  In zowel Nederland als in Den Haag is in 2023 de immigratie afgenomen en tegelijkertijd is de emigratie toegenomen. Deze Kenniswijzer gaat in op de nationaliteiten van de immigranten en emigranten. De migratieredenen van de immigranten van binnen en buiten de EU. Er wordt gekeken naar de leeftijden van de immigranten en emigranten en ten slotte wordt gekeken naar het migratiesaldo naar zowel nationaliteit als leeftijd.

  / Bevolking / 527826 kB

 • Kenniswijzer sterfte: Het aantal sterfgevallen neemt toe.

  Deze derde kenniswijzer over de bevolkingsontwikkeling gaat over de sterfte in Den Haag en Nederland. Zowel landelijk als in Den Haag is het aantal sterfgevallen sinds corona in 2020 hoger dan de jaren daarvoor. In deze Kenniswijzer gaan we nader in op de historische trends in de sterftecijfers en zullen we kijken hoe dat voor mannen en vrouwen en verschillende leeftijdsgroepen is. In het tweede deel van deze Kenniswijzer maken we een koppeling met de Kenniswijzer over de geboortes die eerder is gepubliceerd. Dit doen we door naar de natuurlijke groei, het aantal geboortes min het aantal sterfgevallen, te kijken. De natuurlijke groei laat al jaren een dalende trend zien.

  / Bevolking / 325887 kB

 • Kenniswijzer geboorte: Het aantal geboorten blijft dalen.

  Deze tweede kenniswijzer over de bevolkingsontwikkeling gaat over het aantal geboorten in Den Haag en Nederland. In zowel Nederland als in Den Haag is het aantal geboorten in 2023 afgenomen. Voor Den Haag het laagste aantal sinds 1998. In deze Kenniswijzer wordt ingegaan op de langer bestaande trend dat er minder kinderen worden geboren, bij welke leeftijdsgroepen deze daling zichtbaar is en wat de mogelijke oorzaken zijn die een rol spelen bij deze daling.

  / Bevolking / 369662 kB

 • Kenniswijzer bevolkingsontwikkeling 2023

  Januari 2024. In zowel Nederland als in Den Haag is de bevolking in 2023 minder hard gegroeid dan de voorafgaande jaren. In deze Kenniswijzer wordt ingegaan op het aantal inwoners en de ontwikkeling van het afgelopen jaar. Deze Kenniswijzer is een eerste uit een reeks waarin nader wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen van de afzonderlijke componenten van de bevolkingsgroei.

  / Bevolking / 232371 kB

 • Bevolkingsprognose 2023

  De onderzoeksafdeling van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling maakt elk jaar een bevolkingsprognose op basis van de meest actuele cijfers en ontwikkelingen. De prognose wordt aan het einde van het jaar gemaakt en heeft betrekking op de jaren daarna. Dit rapport heeft betrekking op de prognoseperiode vanaf 2023. De uitkomst van de bevolkingsprognose is onzeker, met name als het gaat om de buitenlandse migratie en toekomstige woningbouw. In dit rapport presenteren we de uitkomsten; in het achtergronddocument Bevolkingsprognose Den Haag 2023, werkwijze en veronderstellingen beschrijven we op hoofdlijnen de werking van het prognosemodel en de daarbij gehanteerde aannames over toekomstige trends rondom geboorte, sterfte en migratie.

  / Bevolking / 1443795 kB

 • Bevolkingsprognose 2023 achtergronddocument

  Elk jaar maakt de onderzoeksafdeling van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling een nieuwe bevolkingsprognose van Den Haag op stedelijk niveau tot 2040 en op het niveau van wijken en buurten tot 2030. Deze bevolkingsprognose geeft de meest waarschijnlijke demografische ontwikkeling van de Haagse bevolking weer, waarbij rekening gehouden is met de actuele trends bij geboorte, sterfte, migratie en woningbouw. Dit achtergronddocument beschrijft op hoofdlijnen de werking van het prognosemodel en de daarbij gehanteerde aannames over toekomstige trends rondom geboorte, sterfte en migratie voor de prognose van 2023. Deze aannames worden doorgerekend in het model dat voor de gemeentelijke bevolkingsprognose is gebruikt (GBPRO). Dit is een achtergronddocument bij het rapport Bevolkingsprognose Den Haag, 2023.

  / Bevolking / 1141210 kB

 • Kenniswijzer bevolkingsprognose 2022

  November 2022 - Deze Kenniswijzer gaat in op de meest recente Haagse bevolkingsprognose (2022), de laatste nationale Kernprognose van het CBS (2021) en de externe prognose van PBL/CBS (2022) en PRIMOS (2022) die een uitspraak doen over de toekomstige bevolkingsontwikkeling in Den Haag. Vervolgens worden de groeicomponenten van de Haagse bevolkingsprognose beschreven waarbij ook wordt ingezoomd op de uitkomsten op buurtniveau.

  / Bevolking / 722687 kB

 • Kenniswijzer Bevolkingsontwikkeling 2021

  In deze Kenniswijzer wordt ingegaan op de invloed van de coronapandemie op bevolkingsgroei in 2020 en 2021. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de sterfte, geboorte, emigratie, immigratie, binnenlandse verhuizingen en de bevolkingsgroei in de G4 en Nederland.

  / Bevolking / 690072 kB

 • Bevolkingsprognose Den Haag 2021

  Deze Rapportage geeft inzicht in de bevolkingsontwikkeling van Den Haag en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst tot 2040. De prognose vormt een belangrijke onderbouwing en bouwsteen voor beleidsontwikkeling, zowel voor de korte termijn (bv. scholenplanning), als voor de middellange en lange termijn (relatie met woningbehoefte, zorgvraag (ouderen) of werkzoekenden). In het rapport wordt niet alleen gekeken naar de stad als geheel, maar wordt ook ingezoomd op de (verwachte) ontwikkelingen op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau. Deze wijk- en buurtprognose heeft een kortere termijn horizon tot 2030 en is bedoeld om de demografische effecten van onder meer de feitelijk te verwachten woningbouwproductie in beeld te brengen. de coronapandemie heeft ook invloed op de huidige en toekomstige ontwikkeling van de bevolking in Den Haag. In 2020 viel de groei van de bevolking lager uit dat verwacht, door met name lagere immigratiecijfers. Op de korte termijn tot 2025 leidt de huidige coronacrisis in de bevolkingsprognose tot lagere groeicijfers voor de Haagse bevolking. Op de langere termijn zijn de verschillen naar verwachting eind jaren '20 weer verdwenen. Hoe de pandemie verder zal verlopen is niet zeker, waarmee de onzekerheid van de uitkomsten van de bevolkingsprognose is toegenomen. Via scenario-studies wordt daar in deze prognose ook aandacht aan besteed.

  / Bevolking / 3291 kB

 • Kenniswijzer Coronapandemie en ontwikkeling bevolking Den Haag 2020

  In deze Kenniswijzer wordt achtereenvolgens ingegaan op de invloed van de coronapandemie op bevolkingsgroei, geboorte en sterfte, immigratie en emigratie en binnenlandse vestiging en vertrek.

  / Bevolking / 862 kB

 • Kenniswijzer bevolkingsprognose Den Haag 2020

  Oktober 2020 - Deze Kenniswijzer gaat in op de meest recente nationale Kernprognose van het CBS (2019). Vervolgens worden de belangrijkste uitkomsten van de Haagse bevolkingsprognose op stedelijk niveau tot 2030 en 2040 weergegeven, waarbij ook ingegaan wordt op externe prognoses die een uitspraak doen over de toekomstige bevolkingsontwikkeling in Den Haag. Daarna komen de doelgroepen van beleid aan de orde en tenslotte wordt ingezoomd op het woningbouwprogramma en de bevolkingsontwikkeling op buurt- en wijkniveau.

  / Bevolking / 1121 kB

 • Kenniswijzer Plus Spons Magneet Roltrap

  Juli 2020 - De aandacht die de recente publicatie van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) over de landelijke bevolkingsontwikkeling in de media krijgt geeft aan dat dit een actueel thema is. Voor de bevolkingsontwikkeling van Den Haag geldt dit net zo. Om de bevolkingsgroei van Den Haag van de laatste decennia beter te begrijpen is inzicht in de achterliggende demografische processen nodig. In voorliggende Kenniswijzer-PLUS worden die achterliggende processen beschreven: geboorte, sterfte, binnenlands en buitenlands vestiging en vertrek. Ook het effect daarvan op de samenstelling van de Haagse bevolking en op de spreiding van groepen over de stad wordt toegelicht. Voor die beschrijving wordt aangehaakt bij de metafoor die het PBL in 2015 heeft geïntroduceerd: de stad als magneet, roltrap en spons. Met daarbij aandacht voor een aantal - deels zeer specifiek Haagse - doelgroepen.

  / Bevolking / 1414 kB

 • Kenniswijzer coronapandemie en ontwikkeling bevolking Den Haag

  Juni 2020 - Deze Kenniswijzer gaat in op de ontwikkeling van de Haagse sterfte- en migratiecijfers en de gevolgen voor de bevolkingsgroei van Den Haag.

  / Bevolking / 431 kB

 • Kenniswijzer Oost-Europeanen in Den Haag 2019

  Maart 2020

  / Bevolking / 501 kB

 • Bevolkingsprognose Den Haag 2019

  November 2019 - Deze rapportage geeft inzicht in de bevolkingsontwikkeling in Den Haag en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst, met een doorkijk tot 2040. De prognose vormt een belangrijke onderbouwing en bouwsteen voor beleidsontwikkeling, zowel voor de korte termijn (bv. scholenplanning), als voor de middellange en lange termijn (relatie met woningbehoefte, zorgvraag (ouderen) of werkzoekenden). De prognose kijkt niet alleen naar de stad als geheel maar zoomt ook in op de (verwachte) ontwikkelingen op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau. Deze wijk- en buurtprognose heeft een kortere termijn horizon tot 2030 en is bedoeld om de demografische effecten van onder meer de feitelijk te verwachten woningbouwproductie in beeld te brengen.

  / Bevolking / 1916 kB

 • Kenniswijzer opleidingsniveau inwoners Den Haag 2019

  Oktober 2019 - Het CBS publiceert cijfers over het opleidingsniveau in diverse gemeentes op buurt- en wijkniveau. Het opleidingsniveau in Den Haag verschilt per wijk, in deze Kenniswijzer geven we hier een beeld van. Er zijn duidelijke verschillen tussen het zand en het veen in Den Haag, vooral als het gaat om de spreiding van inwoners met een laag en een hoog opleidingsniveau.

  / Bevolking / 614 kB

 • Kenniswijzer WRR-rapport nieuwe verscheidenheid

  Juni 2018

  / Bevolking / 393 kB

 • Kenniswijzer Bevolkingsprognose Den Haag 2018

  Mei 2018 - De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe de bevolking zich in de nabije en verdere toekomst ontwikkelt en van samenstelling verandert. Ook bedrijven en particuliere instellingen in de stad baseren hun investeringen en – strategische - keuzes (mede) op deze inzichten. Dat is de reden dat de gemeente periodiek een bevolkings- en huishoudensprognose maakt, gebaseerd op de laatste demografische inzichten en het actuele bouwprogramma. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van de prognose 2018. Het rapport beperkt zich tot de feitelijke uitkomsten en gaat nadrukkelijk niet in op de betekenis voor de verschillende beleidsvelden.

  / Bevolking / 612 kB

 • Bevolkingsprognose Den Haag 2017

  Augustus 2017 - De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe de bevolking zich in de nabije en verdere toekomst ontwikkelt en van samenstelling verandert. Ook bedrijven en particuliere instellingen in de stad baseren hun investeringen en – strategische - keuzes (mede) op deze inzichten. Dat is de reden dat de gemeente periodiek een bevolkings- en huishoudensprognose maakt, gebaseerd op de laatste demografische inzichten en het actuele bouwprogramma. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van de prognose 2017. Het rapport beperkt zich tot de feitelijke uitkomsten en gaat nadrukkelijk niet in op de betekenis voor de verschillende beleidsvelden.

  / Bevolking / 2299 kB