Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Kenniswijzer Verhuizingen naar Inkomen

Deze Kenniswijzer gaat in op de inkomens van personen die verhuizen binnen de stad Den Haag of die verhuizen vanuit of naar Den Haag. Door te kijken naar de inkomens van de verhuisde personen kan inzichtelijk worden gemaakt wat verhuizingen bijdragen aan het sociaal-economisch profiel van de gemeente Den Haag.
In dit onderzoek gaat het om verhuisde personen van 18 jaar en ouders, waarvan het inkomen bekend is en die verhuisd zijn in de periode 2015-2017. Aanvullend is in deze Kenniswijzer ook gebruik gemaakt van het Dashboard Verhuizingen 2017-2019 van het CBS.

/ Wonen en woningmarkt / 929 kB

Kenniswijzer Haagse Woningmarkt 2020

De Kenniswijzer Haagse Woningmarkt 2020 geeft een kort overzicht van de meest opvallende en actuele ontwikkelingen op de woningmarkt – de koopsector, de particuliere huursector en de corporatiesector – in het afgelopen jaar.

/ Wonen en woningmarkt / 403 kB

Kenniswijzer Toenames in Particuliere Huursector 2020

De Kenniswijzer Toenames in de Particuliere Huursector gaat over twee opvallende toenames in de particuliere huursector in 2020: een flinke toename van het aantal kleine verhuurders en de groei van de voorraad particuliere huurwoningen met zo’n 3.700 woningen. In de Kenniswijzer is ook te vinden in welke wijken zich dit het meest heeft voorgedaan en de kenmerken van de woningen die dit betreft.

/ Wonen en woningmarkt / 545 kB

Kenniswijzer Verhuizingen 2020

De Kenniswijzer Verhuizingen 2020 gaat over het aantal verhuizingen naar en in Den Haag in 2020 in de verschillende woningmarktsegmenten.

Het woningtekort heeft geen invloed op het aantal verhuizingen. COVID-19 heeft voor een flinke toename van 15% aan verhuizingen in de particuliere huursector gezorgd. Het aantal verhuizingen in de koopsector is licht gedaald en in de corporatiesector fors gedaald met 19% .

/ Wonen en woningmarkt / 324 kB

Onderzoeksrapport Woningleegstand in Den Haag 2020

Januari 2021 - Uit landelijke CBS-cijfers komt naar voren dat Den Haag relatief veel leegstaande woningen heeft (8,2%). Dit kan deels verklaard worden door het gebrek aan inzicht in woningen die in gebruik zijn bij instellingen of waarvan de eigenaar in het buitenland woont. Daarnaast zijn er een aantal specifiek Haagse omstandigheden waar het CBS geen zicht op heeft. Zo wonen er in Den Haag relatief veel geprivilegieerden, personen in diplomatiek of consulair ambtelijke dienst, die niet verplicht zijn zich in te schrijven bij de gemeente, maar wel woningen bewonen in Den Haag. Daarnaast zijn er in Den Haag relatief veel woningen in gebruik als tweede woning of pied-à-terre. Dit rapport gaat in op de leegstand waarbij met deze specifieke omstandigheden en andere verklaringen voor ‘schijnleegstand’ rekening wordt houden. Van deze analyses wordt in dit rapport verslag gedaan. Uit de analyse blijkt dat Den Haag een beduidend lager aandeel leegstaande woningen heeft dan uit de landelijke CBS-cijfers blijkt, namelijk 5,9% van de Haagse woningvoorraad. De leegstand is de afgelopen jaren steeds iets minder geworden.

/ Wonen en woningmarkt / 1344 kB

Kenniswijzer Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020

December 2020

/ Wonen en woningmarkt / 332 kB

Onderzoek Particuliere huursector Den Haag 2020

November 2020 - Begin 2018 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het traject goed verhuurderschap gestart samen met diverse gemeenten en andere belanghebbenden In het kader van dit traject zijn er met diverse gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag, afspraken gemaakt over het uitvoeren verschillende pilots. Daarbij zijn in Den Haag onder meer een aantal onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld van de particuliere huurmarkt te verkrijgen, namelijk: 1. Een onderzoek naar de redenen waarom kwetsbare huurders misstanden niet melden (Tabula Rasa, november 2019). 2. Een onderzoek naar de drijfveren van verhuurders in het kader van goed verhuurderschap (Rigo, mei 2020). 3. Een onderzoek onder particuliere huurders om inzicht te krijgen in de omvang en aspecten van slecht verhuurderschap in Den Haag (Dimensus, november 2020). Op 8 december 2020 zijn deze rapporten met een toelichting op de pilot Goed verhuurderschap aangeboden aan de commissie Ruimte (RIS307156).

/ Wonen en woningmarkt / 1027 kB

Rapport Discriminatie op de Haagse woningmarkt

November 2020 - Een van de deelthema’s binnen de landelijke aanpak ‘Goed verhuurderschap’ is discriminatie op de woningmarkt. In dat kader heeft onderzoeksbureau RIGO in de zomer van 2020 in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van discriminatie op de Haagse particuliere huurwoningmarkt op basis van migratieachter-grond en seksuele geaardheid. Naar analogie van een dergelijk onderzoek in Amsterdam heeft onderzoeksbureau Rigo daarbij als methode praktijktesten in de vorm van mystery mails en mystery calls gebruikt. Het onderzoek toont aan dat discriminatie ook op de Haagse woningmarkt veelvuldig voorkomt.

/ Wonen en woningmarkt / 1193 kB

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020

November 2020 - Jaarlijks brengt Kences, het landelijke kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters, medio november de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting uit. Deze monitor gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende acht jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor betaalbaarheid, woonwensen en internationale studenten. De monitor is gebaseerd op informatie over studentenhuisvesting van erkende bronhouders zoals CBS, DUO en het Ministerie van OCW, verrijkt met de uitkomsten van een enquête onder studenten en met een prognose. De landelijke gegevens worden uitgesplitst naar studiestad, waaronder Den Haag.

/ Wonen en woningmarkt / 3490 kB

Kenniswijzer Haagse Woningmarkt 2019

September 2020 - In de Kenniswijzer Haagse Woningmarkt zijn de hoofdlijnen van de Monitor Haagse Woningmarkt 2019 samengevat die de stand van zaken, de belangrijkste meerjarige trends en ontwikkelingen beschrijft van de Haagse woningvoorraad naar sectoren, de specifieke kenmerken die daarbij horen, het aanbod in die sectoren en voor zover bekend de vraag.

/ Wonen en woningmarkt / 773 kB

Kenniswijzer Ontwikkeling Woningmarkt aanbod koop- en huurwoningen

Mei 2020 - Deze Kenniswijzer gaat in op de vraag of de gevolgen van de Coronacrisis al zichtbaar zijn op de Haagse woningmarkt. Hierbij wordt eerst gekeken naar de algemene ontwikkelingen op de woningmarkt en vervolgens wordt specifiek ingegaan op het aanbod te koop en te huur staande woningen in Den Haag.

/ Wonen en woningmarkt / 651 kB

Goed particulier verhuurderschap. Inzicht in de drijfveren van verhuur

Mei 2020 - Begin 2018 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het traject goed verhuurderschap gestart samen met diverse gemeenten en andere belanghebbenden In het kader van dit traject zijn er met diverse gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag, afspraken gemaakt over het uitvoeren verschillende pilots. Daarbij zijn in Den Haag onder meer een aantal onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld van de particuliere huurmarkt te verkrijgen, namelijk: 1. Een onderzoek naar de redenen waarom kwetsbare huurders misstanden niet melden (Tabula Rasa, november 2019). 2. Een onderzoek naar de drijfveren van verhuurders in het kader van goed verhuurderschap (Rigo, mei 2020). 3. Een onderzoek onder particuliere huurders om inzicht te krijgen in de omvang en aspecten van slecht verhuurderschap in Den Haag (Dimensus, november 2020). Op 8 december 2020 zijn deze rapporten met een toelichting op de pilot Goed verhuurderschap aangeboden aan de commissie Ruimte (RIS307156).

/ Wonen en woningmarkt / 2193 kB

Kenniswijzer Prettig Wonen in Den Haag

September 2019 - Het onderzoek had als doel om een antwoord te krijgen op de vraag: welke aspecten bepalen het meest de leefbaarheid in de wijk? De meest opvallende uitkomst van het onderzoek is dat sociale cohesie veruit de sterkste relatie heeft met prettig wonen in Den Haag. Personen die een hoge sociale cohesie ervaren, geven een beduidend hoger rapportcijfer voor hoe prettig zij wonen in de wijk dan personen die een lage sociale cohesie ervaren. Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben hierna de sterkste relatie met prettig wonen.

/ Wonen en woningmarkt / 419 kB

Kamerbewoning in Den Haag Evaluatie – vervolgmeting 2019

Mei 2020 - In de Nota Voorraadbeleid 2015 heeft de gemeente Den Haag het beleid voor kamerbewoning verruimd. Sinds die tijd is kamerbewoning tot en met drie personen per woning zonder vergunning toegestaan. Voor kamerbewoning met vier personen of meer per woning is een vergunning verplicht. In 2017 is een eerste evaluatie van dit beleid uitgevoerd. Dit rapport beschrijft een vervolgmeting van de situatie in 2019.

/ Wonen en woningmarkt / 2779 kB

Onderzoeksrapport woningleegstand in Den Haag 2015-2019

Januari 2020 - De Onderzoeksrapportage ‘Woningleegstand 2015-2019’ beschrijft de woningleegstand en de leegstandsduur gedurende de jaren 2015-2019. Ook wordt er gekeken naar de kenmerken van de woningleegstand (bouwjaar, eigendom, soort woning, woningwaarde en woninggrootte). Deze rapportage van de gemeente Den Haag laat een beduidend lagere leegstand zien dan de landelijke CBS-cijfers. De relatief grote hoeveelheid aan leegstand erkent door het CBS laat zich verklaren door het gebrek aan inzicht in woningen die in gebruik zijn van instellingen of waarvan de eigenaar in het buitenland woont. Tevens heeft het CBS geen inzicht in enkelen specifieke Haagse omstandigheden.

/ Wonen en woningmarkt / 661 kB

Redenen waarom huurders in Laak misstanden niet melden

November 2019 - Begin 2018 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het traject goed verhuurderschap gestart samen met diverse gemeenten en andere belanghebbenden In het kader van dit traject zijn er met diverse gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag, afspraken gemaakt over het uitvoeren verschillende pilots. Daarbij zijn in Den Haag onder meer een aantal onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld van de particuliere huurmarkt te verkrijgen, namelijk: 1. Een onderzoek naar de redenen waarom kwetsbare huurders misstanden niet melden (Tabula Rasa, november 2019). 2. Een onderzoek naar de drijfveren van verhuurders in het kader van goed verhuurderschap (Rigo, mei 2020). 3. Een onderzoek onder particuliere huurders om inzicht te krijgen in de omvang en aspecten van slecht verhuurderschap in Den Haag (Dimensus, november 2020). Op 8 december 2020 zijn deze rapporten met een toelichting op de pilot Goed verhuurderschap aangeboden aan de commissie Ruimte (RIS307156).

/ Wonen en woningmarkt / 1882 kB

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019

Oktober 2019 - Het rapport ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019’ schetst een beeld van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende acht jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting in de Nederlandse studentensteden, waaronder Den Haag. Daarnaast is er aandacht voor betaalbaarheid, woonwensen en internationale studenten.

/ Wonen en woningmarkt / 6194 kB

De Haagse woningmarkt 2018, Uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland

Augustus 2019 - Elke drie jaar wordt in opdracht van het ministerie van BZK door het CBS het WoonOnderzoek Nederland (kortweg het WoON) uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de woonsituatie van huishoudens en hun wensen en keuzes op de woningmarkt. Het is de belangrijkste informatiebron voor het woningmarktbeleid van het Rijk. Den Haag heeft aan het WoON2018 deelgenomen. Door extra enquêtes af te laten nemen zijn betrouwbare uitspraken mogelijk over de corporatiesector, de particuliere huursector en de koopsector in Den Haag en in de woonsituatie en woonwensen van de bewoners van deze woningmarktsegmenten.

/ Wonen en woningmarkt / 6988 kB

De Haagse woningmarkt in beeld, WoonOnderzoek Nederland 2015

Juni 2016 - Elke drie jaar wordt in opdracht van het ministerie van BZK door het CBS het WoonOnderzoek Nederland (kortweg het WoON) uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de woonsituatie van huishoudens en hun wensen en keuzes op de woningmarkt. Het is de belangrijkste informatiebron voor het woningmarktbeleid van het Rijk. Den Haag heeft aan het WoON2015 deelgenomen. Door extra enquêtes af te laten nemen zijn betrouwbare uitspraken mogelijk over de corporatiesector, de particuliere huursector en de koopsector in Den Haag en in de woonsituatie en woonwensen van de bewoners van deze woningmarktsegmenten.

/ Wonen en woningmarkt / 1547 kB