Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid 2023

  Deze quick scan van de Haagse werkgelegenheid biedt een beknopt overzicht van de ontwikkelingen tot 2023 op het gebied van arbeidsmarkt en bedrijven. In deze publicatie komen ontwikkelingen in banen, vestigingen, bedrijfsdynamiek, en sectorale groei aan bod.

  / Economie / 300532 kB

 • Kenniswijzer handel en horeca 2022

  De Werkgelegenheidsmonitor 2022 beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag in de periode 2000-2022 op hoofdlijnen. Deze Kenniswijzer gaat in op de ontwikkeling van de sector groot- en detailhandel en horeca. De Kenniswijzer gaat in op de ontwikkeling van het aantal vestigingen in deze sector en de ontwikkeling van het aantal banen. 

  / Economie / 775 kB

 • Werkgelegenheidsmonitor 2022

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in 2000-2022 in de verschillende sectoren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar Den Haag, maar ook naar de ontwikkeling in andere gemeenten binnen de regio Haaglanden.

  / Economie / 2365868 kB

 • Kenniswijzer Ambachtelijke maakindustrie in de Haagse regio

  Mei 2022 - Het versterken van de Haagse maakindustrie is een van de speerpunten van de Economische Visie+ 2030. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ambachtelijke en hightech maakindustrie. In de werkgelegenheidsmonitor wordt wel de ontwikkeling van de maakindustrie beschreven, maar dit onderscheid wordt daarin niet gemaakt. Deze Kenniswijzer gaat dieper in op de ambachtelijke kant.

  / Economie / 314 kB

 • Kenniswijzer Leefstijlen Haagse toeristen

  Mei 2022 - Den Haag doet jaarlijks mee aan het onderzoek Toeristisch Bezoek aan Steden (TBAS). In 2021 is voor het eerst gebruik ook gebruik gemaakt van de module Leefstijlen om meer zicht te krijgen in de drijfveren en gedragingen van de verschillende doelgroepen. In deze kenniswijzer worden de uitkomsten beschreven.

  / Economie / 208 kB

 • Kenniswijzer Ontwikkeling werkgelegenheid 2011-2021 in G5

  Mei 2022 - Deze Kenniswijzer vergelijkt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag met die van vier andere grote gemeenten in Nederland. Samen zorgen de vijf grootste gemeenten voor 1,9 miljoen banen op 1 januari 2021. Ondanks coronacrisis is het aantal banen in 2020 in alle steden gegroeid.

  / Economie / 344713 kB

 • Kenniswijzer Achterblijvende economische groei

  April 2022 - In de Kenniswijzer Sectorstructuur en regionale economische groei (januari 2022) is geconstateerd dat de zwakke economische groei van de Haagse regio samenhangt met een oververtegenwoordiging van minder productieve sectoren. Uit een aanvullende analyse blijkt dat er tussen de grote steden ook aanzienlijke verschillen zijn op het terrein van innovatie, bevolkingsgroei en samenstelling, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, bereikbaarheid van banen, woon-werkpendel en woningmarkt. De uitkomsten worden in deze kenniswijzer besproken.

  / Economie / 478847 kB

 • Kenniswijzer Toerisme 2020

  Maart 2022 - In de Monitor Toerisme 2020 wordt een breed spectrum van de toeristische sector cijfermatig in beeld gebracht. Als gevolg van COVID-19 is het aantal toeristen in 2020 ten opzichte van 2019 sterk gedaald. Deze Kenniswijzer geeft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

  / Economie / 150598 kB

 • Kenniswijzer woon-werkpendel 2020

  Deze Kenniswijzer laat zien in welke gemeenten Hagenaars werken in 2020, in welke gemeenten de werknemers van Haagse bedrijven wonen en de ontwikkelingen in de periode 2014-2020. 

  / Economie / 337848 kB

 • Monitor Toerisme 2020

  In de Monitor Toerisme wordt een breed spectrum van de toeristische sector cijfermatig in beeld gebracht. Hierbij gaat het om zowel verblijfsbezoeken als zakelijke bezoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van leisure-voorzieningen. De monitor brengt van 2016 tot en met 2020 het aanbod, de bezoekersaantallen en het belang van de sector voor de lokale economie en werkgelegenheid in beeld. Door de gevolgen van COVID-19 is het aantal toeristen in 2020 flink gedaald ten opzichte van 2019. 

  / Economie / 2523349 kB

 • Kenniswijzer Sectorstructuur en regionale economische groei

  Deze Kenniswijzer gaat in op de economische ontwikkeling van alle regio's in Nederland op sectorniveau. Gekeken wordt in hoeverre het achterblijven van de ontwikkeling van het BRP in de Haagse regio kan worden toegeschreven aan de sectorstructuur.

  / Economie / 7759063 kB

 • Kenniswijzer Ontwikkelingen in de Haagse bouwsector

  De Werkgelegenheidsmonitor 2021 beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag in de periode 2000-2021 op hoofdlijnen. Deze kenniswijzer gaat dieper in op de ontwikkelingen in de bouwsector. Daarbij is ook gekeken naar verschillende financieel economische aspecten.

  / Economie / 358977 kB

 • Kenniswijzer Regionale economische groei 2021

  Om de welvaartsontwikkeling van Den Haag en regio in beeld te brengen, zijn economische groei en werkgelegenheid belangrijke indicatoren. In deze Kenniswijzer wordt gekeken naar mogelijke verklaringen vanuit het kenmerkend Haags economisch profiel en de bijdragen van de diverse sectoren aan de regionale economie en de werkgelegenheid. 

  / Economie / 8093402 kB

 • Kenniswijzer Vastgoedmonitor 2021

  In de Vastgoedmonitor staan de kantoren-, bedrijfsruimte- en winkelmarkt binnen Den Haag en de verschillende deelgebieden in Den Haag centraal. In deze Kenniswijzer worden enkele opvallende uitkomsten en trends belicht. 

  / Economie / 156 kB

 • Kenniswijzer Ontwikkeling Haagse (groot)handel en horeca 2021

  De Werkgelegenheidsmonitor 2021 beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag in de periode 2000-2021 op hoofdlijnen. Deze Kenniswijzer gaat dieper in op de ontwikkelingen in de (groot)handel en de horeca in de periode 2011-2021, met speciale aandacht voor de ontwikkelingen in 2020. 

  / Economie / 663436 kB

 • Werkgelegenheidsmonitor 2021

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in 2000-2021 in de verschillende sectoren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar Den Haag, maar ook naar de ontwikkling in andere gemeenten binnen de regio Haaglanden. 

  / Economie / 2326344 kB

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid 2021

  Deze Kenniswijzer geeft een preview van de werkgelegenheidscijfers per 1 januari 2021. De cijfers komen uit het Werkgelegenheidsregister en zijn in september opgeleverd. Het gaat hier om voorlopige cijfers.

  / Economie / 396103 kB

 • Kenniswijzer MKB Corona 2021

  In februari 2021 hebben Lexnova en MKB-Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Naast de gebruikelijke vragen, zijn ook vragen gesteld om inzicht te krijgen in de dienstverlening van de gemeente gedurende de coronacrisis. In deze Kenniswijzer komen de specifieke vragen over corona aan de orde.

  / Economie / 355351 kB

 • Kenniswijzer MKB 2021

  De waardering van het gemeentelijke ondernemersklimaat door het MKB is een topindicator in de Programmabegroting van Den Haag. Ondernemersklimaat wordt hierbij beperkt tot de door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals omgaan met regelgeving, communicatie, lokale belastingen, openbare voorzieningen, vriendelijkheid, toegankelijkheid en begrip voor ondernemers. Deze Kenniswijzer gaat over de resultaten van 2021.

  / Economie / 361654 kB

 • Kenniswijzer kenmerken Haagse ZZP'ers

  De laatste jaren is het aantal ZZP'ers in Den Haag hard gegroeid. Hierover is gerapporteerd in onder andere de Kenniswijzer ontwikkeling ZZP'ers. Omdat de groep ZZP'ers erg heterogeen is, heeft de afdeling Economie aan het UDC/CBS gevraagd hier nader onderzoek naar te doen. De kenmerken van de verschillende groepen worden beschreven in deze Kenniswijzer.

  / Economie / 251031 kB

 • Kenniswijzer Binnenstadsmonitor 2020

  Deze Kenniswijzer geeft in het kort de uitkomsten van 10 jaar monitoring van de binnenstad weer. In deze 10 jaar zijn de meeste doelstellingen gehaald, maar blijft er ook nog wat te wensen over. 

  / Economie / 305022 kB

 • Kenniswijzer bezoeken in 2020

  Deze Kenniswijzer gaat in op de gevolgen van de COVID19-pandemie op het bezoek aan Den Haag. Zoals te verwachten is het aantal bezoeken aan Den Haag in 2020 ver achtergebleven bij het aantal dat in 2019 werd geteld. Naar schatting gaat het om een daling van 47% ten opzichte van 2019.

  / Economie / 1109 kB

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid in G5 2020

  Deze Kenniswijzer vergelijkt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag met die van vier andere grote gemeenten in Nederland. Samen zorgen de vijf grootste gemeenten voor 1,8 miljoen banen op 1 januari 2020. Dat zijn er 270.000 meer dan in 2011, een groei van 17%.

  / Economie / 292 kB

 • Kenniswijzer Familiebedrijven

  Mei 2021 - Het UDC/CBS heeft een maatwerktabel over Haagse familiebedrijven opgeleverd. Het gaat om de ontwikkeling van het aantal familiebedrijven, de sectoren waarin ze actief zijn, hun omzet en de kenmerken van hun personeel. De uitkomsten worden in deze Kenniswijzer beschreven.

  / Economie / 332938 kB

 • Kenniswijzer Woon-werkpendel 2019

  Maart 2021 - Deze Kenniswijzer laat zien in welke gemeenten Hagenaars werken in 2019, in welke gemeenten de werknemers van Haagse bedrijven wonen en de ontwikkelingen in de periode 2014-2019.

  / Economie / 323 kB

 • Kenniswijzer Ontwikkeling ZZP'ers

  Januari 2021 - Uit de Werkgelegenheidsmonitor 2020 blijkt dat de afgelopen jaren het aantal eenmanszaken (veelal ZZP’ers) in Den Haag sterk is gegroeid. Deze kenniswijzer gaat dieper in op de ontwikkeling van het aantal eenmanszaken in de regio Haaglanden en de G4 en op de financiële positie van ZZP’ers.

  / Economie / 627 kB

 • Werkgelegenheidsmonitor 2020 Den Haag

  December 2020 - Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschillende sectoren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar Den Haag maar ook naar de ontwikkeling in andere gemeenten binnen de regio Haaglanden.

  / Economie / 2367 kB

 • Staat van de Haagse Economie 2020. Nulmeting

  December 2020 - Dit rapport is de eerste editie van de monitor Staat van de Haagse Economie. Deze monitor volgt de economische welvaart van Den Haag: de economische groei van bedrijven en het werk en inkomen van bewoners. Het beschrijft ook de stand van zaken van de vier pijlers die aan deze welvaart ten grondslag liggen: de attractiviteit van de stad, de economische structuur, het ondernemingsklimaat en de ruimte voor bedrijvigheid. De monitor Staat van de Haagse Economie 2020 moet gezien worden als een nulmeting voor het beleid dat in het kader van de Economische Visie Den Haag 2030 wordt uitgevoerd.

  / Economie / 8366 kB

 • Kenniswijzer Haagse handel en horeca 2020

  December 2020 - De Werkgelegenheidsmonitor 2020 beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag in de periode 2000-2020 op hoofdlijnen. Deze kenniswijzer gaat dieper in op de ontwikkelingen in de (groot)handel en horeca.

  / Economie / 659 kB

 • Binnenstadsmonitor 2020

  November 2020 - In 2011 is het Binnenstadsplan 2010-2020 vastgesteld. Om dit plan te verwezenlijken wordt vierjaarlijks een Uitvoeringconvenant Binnenstad gesloten tussen gemeenten en private partijen in de binnenstad (Kamer van Koophandel en Stichting Binnenstad Den Haag). De Binnenstadsmonitor 2020 monitort de doelstellingen die in het Binnenstadsplan 2010-2020 zijn afgesproken. Deze monitor is de eindversie en gaat over de periode 2010-2020.

  / Economie / 3505 kB

 • Kenniswijzer regionale economische ontwikkeling

  November 2020 - Om de welvaartsontwikkeling van Den Haag en omliggende regio in beeld te brengen zijn economische groei en werkgelegenheid belangrijke indicatoren. Vanaf 2014 is de economische groei in de agglomeratie 's-Gravenhage achtergebleven bij die van andere grootstedelijke regio's. In deze Kenniswijzer wordt gekeken naar mogelijke verklaringen vanuit het kenmerkend Haags economisch profiel en de bijdragen van de diverse sectoren aan de regionale economie en werkgelegenheid.

  / Economie / 6018 kB

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid 2020

  Oktober 2020 - Deze Kenniswijzer geeft een preview van de werkgelegenheidscijfers per 1 januari 2020. Deze cijfers komen uit het Werkgelegenheidsregister en zijn in september opgeleverd. Het gaat hier om voorlopige cijfers.

  / Economie / 382 kB

 • Kenniswijzer Bezoeken aan Den Haag in 2019

  September 2020 - Deze Kenniswijzer laat zien hoe het er in Den Haag voorstond met het aantal bezoeken in 2019. Hoewel we door de tijd zijn ingehaald en het aantal bezoeken in 2020 drastisch is gedaald willen we met deze Kenniswijzer over 2019 de tijdreeks in stand houden.

  / Economie / 751 kB

 • Kenniswijzer Intelligente lockdown binnenstad Den Haag 2020

  September 2020 - De media laten het volop horen: de versoepelingen van de regels van de lockdown leiden tot meer besmettingen dan wenselijk is. En hoewel dat slecht nieuws is, leidt de versoepeling er ook toe dat er weer meer kan, meer mag en meer gebeurt. Langzaamaan zien we het weer wat drukker worden in het centrum van Den Haag. Deze kenniswijzer laat het drukte verloop zien vanaf 1 januari van dit jaar. Van druk aan het begin van 2020 naar een bijna stilstand in de eerste weken na de lockdown. Inmiddels zien we het langzaam weer drukker worden.

  / Economie / 242 kB

 • Kenniswijzer Woon-werkpendel 2018

  April 2020 - Deze Kenniswijzer laat zien waar Hagenaars werken en waar de werknemers van Haagse bedrijven wonen in 2018. Tevens laat de Kenniswijzer zien welke gemeenten daarbij een rol spelen.

  / Economie / 292 kB

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid in G5 2019

  Maart 2020 - Deze Kenniswijzer vergelijkt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag met die van vier andere grote gemeenten in Nederland. Samen zorgen de vijf grootste gemeenten voor 1,8 miljoen banen op 1 januari 2019. Dat zijn er bijna 250.000 meer dan in 2010.

  / Economie / 250 kB

 • Kenniswijzer Corona en passanten in de binnenstad

  Maart 2020 - Het zal niemand ontgaan zijn: corona is ook in Nederland van grote invloed op ieders leven. Na de eerste maatregelen van het kabinet proberen de meeste mensen drukke plaatsen te mijden. Deze Kenniswijzer laat zien wat dit betekent voor de middenstand in de binnenstad. De dagelijkse tellingen van het aantal passanten in binnenstad en centrumgebied laten zien dat er sprake is van een dramatische daling. We kunnen alleen maar gissen wat dit voor de omzet en de levensvatbaarheid van de winkels zal doen.

  / Economie / 239 kB

 • Kenniswijzer Haagse handel en horeca 2019

  Februari 2020 - De Werkgelegenheidsmonitor 2019 beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag in de periode 2000-2019 op hoofdlijnen. Deze kenniswijzer gaat dieper in op de ontwikkelingen in de (groot)handel en horeca.

  / Economie / 539 kB

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid Onderwijs en Zorg 2019

  Februari 2020

  / Economie / 273 kB

 • Kenniswijzer Black Friday 2019

  December 2019 - Deze Kenniswijzer laat zien dat Black Friday nog altijd een belangrijke dag is in Den Haag, maar dat die rol wel aan het veranderen is.

  / Economie / 161 kB

 • Kenniswijzer pendel 2017

  November 2019 - Deze Kenniswijzer laat zien waar Hagenaars werken en waar de werknemers van Haagse bedrijven wonen. Tevens laat de Kenniswijzer zien welke gemeenten daarbij een rol spelen.

  / Economie / 392 kB

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid 2019

  Oktober 2019 - Deze Kenniswijzer geeft een preview van de werkgelegenheidscijfers per 1 januari 2019. Deze cijfers komen uit het Werkgelegenheidsregister en zijn in september opgeleverd. Het gaat hier om voorlopige cijfers.

  / Economie / 597 kB

 • Kenniswijzer Bezoeken in 2018

  Oktober 2019

  / Economie / 1018 kB

 • Kenniswijzer Kenmerken van ondernemers van opgeheven vestigingen

  Augustus 2019 - In deze Kenniswijzer wordt beschreven wat de kenmerken zijn van de ondernemers die met hun onderneming zijn gestopt en wat hun belangrijkste inkomstenbron een jaar na opheffing is.

  / Economie / 438 kB

 • Kenniswijzer MKBetermeter 2019

  Mei 2019

  / Economie / 301 kB

 • Rapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2018-2019, gemeente Den Haag

  April 2019 - Elke twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland uit. Gemeente Den Haag heeft Lexnova opdracht gegeven om dit onderzoek zodanig uit te breiden dat het jaarlijks een betrouwbaar inzicht biedt in het ondernemersklimaat van de gemeente Den Haag.

  / Economie / 620 kB

 • Kenniswijzer koopstromenonderzoek 2018

  Maart 2019 - In 2018 is opnieuw het koopstromenonderzoek uitgevoerd in de Randstad (het voorgaande onderzoek is van 2016). Dit consumentenonderzoek onder inwoners van de Randstad en de ring van gemeenten er omheen kijkt naar de herkomst en bestemming van bestedingen in de detailhandel. Deze kenniswijzer gaat in op de belangrijkste uitkomsten voor Den Haag

  / Economie / 817 kB

 • Kenniswijzer Klimaatspijbelaars

  Februari 2019 - Op donderdag 7 februari 2019 hebben scholieren uit heel Nederland voor het eerst geprotesteerd voor een beter klimaat. Dit gebeurde op het Malieveld en met een mars door de stad. Deze kenniswijzer laat zien wat er gebeurt met de bezoekaantallen bij zo’n demonstratie.

  / Economie / 429 kB

 • Kenniswijzer Binnenstadsmonitor 2018

  Januari 2019 - In 2011 is het Binnenstadsplan 2010-2020 vastgesteld. Om dit plan te verwezenlijken wordt vierjaarlijks een Uitvoeringconvenant Binnenstad gesloten tussen gemeenten en private partijen in de binnenstad (Kamer van Koophandel en Stichting Binnenstad Den Haag). Tussentijds worden de resultaten van de acties uit dat convenant in beeld gebracht.

  / Economie / 284 kB

 • Binnenstadsmonitor 2018, tussentijdse evaluatie

  December 2018

  / Economie / 3636 kB

 • Werkgelegenheidsmonitor 2018 Den Haag

  December 2018 - Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5.

  / Economie / 4212 kB

 • Monitor Toerisme 2017

  Oktober 2018 - In de monitor wordt een breed spectrum van de toeristische sector cijfermatig in beeld gebracht. Hierbij gaat het om zowel verblijfsbezoeken als zakelijke bezoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van leisure-voorzieningen. De monitor brengt van 2013 tot en met 2017 het aanbod, de bezoekersaantallen en het belang van de sector voor de lokale economie en werkgelegenheid in beeld. Het verblijfsbezoek (meerdaags) is, evenals in andere grote steden, sterk gestegen. Voor het dagbezoek is in Den Haag en de andere steden daarentegen een daling te zien. Verder is gekeken naar de ontwikkeling van de Haagse congressenmarkt en de werkgelegenheid.

  / Economie / 2788 kB

 • Kenniswijzer Werkgelegenheid 2018

  September 2018

  / Economie / 516 kB

 • Kenniswijzer overlevingskansen Haagse vestigingen

  Augustus 2018 - Haagse (bedrijfs)vestigingen kennen een grote dynamiek. Jaarlijks worden nieuwe bedrijven opgestart en ingeschreven maar er verdwijnen ook veel Haagse vestigingen. Er zijn grote verschillen tussen vestigingen. Bedrijfsgrootte, sector, locatie en het aandeel vrouwen zijn van invloed. In deze Kenniswijzer worden deze verschillen toegelicht.

  / Economie / 315 kB

 • Kantorenmonitor 2017

  April 2018 - De kantorenmonitor is een jaarlijks verschijnende rapportage over de stand van zaken op de kantorenmarkt in de gemeente Den Haag. De kantorenmonitor biedt cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de Haagse kantorenmarkt en vormt een belangrijke bron van informatie voor het actualiseren of opstellen van kantorenbeleid, kantorenprogrammering, programmering van kantoortransformatie en het maken van afspraken in (boven)regionaal verband.

  / Economie / 720 kB

 • Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2017

  Maart 2018 - Deze Monitor geeft een gedetailleerd inzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in Haaglanden over het afgelopen jaar en de voorgaande 13 jaren.

  / Economie / 13531 kB

 • Kenniswijzer Toerisme in 2017

  November 2017

  / Economie / 231 kB

 • Monitor Toerisme 2016

  September 2017

  / Economie / 2302 kB

 • Kantorenmonitor 2016

  April 2017

  / Economie / 690 kB

 • Havenmonitor 2017

  Maart 2017 - In de monitor wordt gekeken naar de economische ontwikkeling van de Scheveningse haven in de periode 2013-2017. Het gaat dan vooral om de werkgelegenheid gerelateerd aan de visserij, handel, horeca en watersport. Verder wordt gekeken naar de kadebezetting, omzet visafslag, verhuurde ligplaatsen in de jachthaven en aantal bezoekers.

  / Economie / 768 kB

 • Havenmonitor 2016

  Juni 2016

  / Economie / 764 kB