Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Kenniswijzer Tweede Kamerverkiezingen 2023

  In de Kenniswijzer wordt ingegaan op de verkiezingsuitslag in Den Haag, de grootste en tweede partij per wijk, de verkiezingsuitslagen van de vier grootste partijen op wijkniveau, de opkomst en toegankelijkheid, uitslagen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de landelijke uitslag.

  / Algemeen / 1553678 kB

 • Kenniswijzer Buurtonderzoek 2023

  November 2023 - Deze Kenniswijzer geeft een samenvatting en beknopte analyse van het landelijk buurtonderzoek dat de VU Amsterdam uitvoerde in samenwerking met de organisatie achter de buurtapp NextDoor. De cijfermatige resultaten worden vergeleken met die uit de Veiligheidsmonitor. De analyse van factoren die een rol spelen bij waardering voor de eigen buurt (met name sociale cohesie) wordt gespiegeld aan onderzoeken naar prettig wonen in Den Haag, brede welvaarsanalyses en ook weer de Veiligheidsmonitor. De onderzoeksresultaten bieden inzicht in verbanden en kunnen behulpzaam zijn bij het beter begrijpen van de situatie in de Haagse wijken.

  / Algemeen / 923890 kB

 • Kenniswijzer Atlas voor Gemeenten 2023

  Juli 2023 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2023 is ‘groen en blauw’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

  / Algemeen / 475060 kB

 • Kenniswijzer Brede Welvaart Den Haag 2021

  Deze kenniswijzer schetst de belangrijkste ontwikkelingen in brede welvaart in Den Haag, op basis van de actualisatie 2021 van het CBS dashboard brede welvaart. Ter vergelijking worden ook enkele andere instrumenten kort toegelicht: monitor brede welvaart volgens Raboresearch, monitor duurzame gemeenten in Nederland van Het PON | Telos en drie instrumenten die leefbaarheid in beeld brengen binnen Den Haag, op het niveau van wijken en buurten.

  / Algemeen / 724 kB

 • Omgevingsvisie - Staat van de Leefomgeving Den Haag 2021

  Dit verkennend onderzoek geeft inzicht in diverse aspecten van de leefomgeving in Den Haag. Deze zijn samengebracht onder zes ambities die zijn geformuleerd voor de Omgevingsvisie Den Haag. Deze visie wordt tussen 2021 en 2023 in een breed proces samen met de stad wordt opgesteld; deze Staat van de Leefomgeving Den Haag vormt een bouwsteen daarvoor. Door middel van kaarten en tabellen gegevens zijn sociale en fysieke aspecten in beeld gebracht die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van kwaliteiten van de stad en formulering van opgaven voor de stad. Daarbij is zoveel mogelijk het schaalniveau van de wijk aangehouden. Het rapport is een uitgave van Gemeente Den Haag, werkgroep omgevingsvisie in samenwerking met Rho Adviseurs, Witteveen+Bos, ECHO Urban Design en Depart.

  / Algemeen / 14454751 kB

 • Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2022

  Augustus 2022 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2022 is ‘wonen’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

  / Algemeen / 199 kB

 • Kenniswijzer Provinciale Statenverkiezingen 2023

  In de Kenniswijzer wordt ingegaan op de verkiezingsuitslag in Den Haag, de veranderingen ten opzichte van de verkiezingen in 2019, de partijen met de meeste winst en verlies, de grootste en tweede partij per wijk, de vergelijking tussen Den Haag en Zuid-Holland en de opkomst in zowel Den Haag als in Rotterdam, Zuid-Holland en Nederland.

  / Algemeen / 478583 kB

 • Kenniswijzer Leefbaarometer 3.0 Den Haag 2022

  Mei 2022 - De Leefbaarometer is een instrument dat in opdracht van het ministerie van BZK is ontwikkeld om op een laag schaalniveau een inschatting te bieden van de leefbaarheid in Nederland. Begin 2022 kwam er een update online: de Leefbaarometer 3.0. In deze kenniswijzer worden de opzet en bruikbaarheid van de Leefbaarometer toegelicht. Daarnaast worden aan de hand van grafieken en kaarten de belangrijkste resultaten voor Den Haag samengevat.

  / Algemeen / 1591691 kB

 • Kenniswijzer gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 2022

  In Den Haag lag het opkomstpercentage van de verkiezingen voor de gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart 2022 lager dan dat van 2018 en 2014. Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is de grootste partij in Den Haag en van de nieuwe partijen die meededen heeft DENK de meeste stemmen gekregen.

  / Algemeen / 545 kB

 • Kenniswijzer Atlas voor Gemeenten 2021

  De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden. 

  / Algemeen / 421 kB

 • Kerncijfers Den Haag 2021

  De rapportage Kerncijfers, editie 2021, is opgebouwd uit 12 thematische hoofdstukken die trachten een algemeen beeld te schetsen van hoe de stad Den Haag ervoor staat. Alle cijfers zijn eerder gepubliceerd en zijn zo actueel mogelijk. In de meeste gevallen betreft het cijfers over de gemeente, waarin de ontwikkeling in een bepaalde periode weergegeven is. Voor een aantal thema’s zijn vergelijkingen met andere steden gemaakt, of zijn er cijfers op regionaal niveau (zoals Haaglanden of MRDH) gebruikt.

  / Algemeen / 8091742 kB

 • Kenniswijzer Brede Welvaart

  Brede welvaart gaat over 'de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld' (CBS). Het CBS heeft een monitor brede welvaart ontwikkeld; daarmee krijgen we een gestructureerd inzicht voor Den Haag op 8 brede welvaartthema’s en kunnen we ons vergelijken met andere gemeenten. Den Haag 'scoort' relatief laag op sociaal- economische indicatoren maar laat (verrassend!) een gunstige positie zien op sommige indicatoren rond voorzieningen, natuur en milieu.

  / Algemeen / 458 kB

 • Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2020

  November 2020 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2020 is ‘sport’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

  / Algemeen / 354 kB

 • Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2019

  Mei 2019 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2019 is ‘groei & krimp’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

  / Algemeen / 358 kB

 • Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2018

  Mei 2018 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2018 is ‘cultuur’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

  / Algemeen / 361 kB

 • Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2017

  Mei 2017

  / Algemeen / 418 kB